Adorp informeert

Selecteer pagina

Bestuur Muziekvereniging Adorp:

Voorzitter:

J. de Vries
Wierumerschouwsterweg 9
9774 PR Adorp
Telefoon: 06-20996464

 

Secretariaat:

R. Kruijer
Wierumerschouwsterweg 9
9774 PR Adorp
Telefoon 06-54292243

 

Penningmeester:

Alice Velting

Algemeen bestuurslid:

Sjoert Korendijk

 

Contact

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via:

e-mail adres: rolindak@outlook.com
of stuur een bericht via de Facebook messenger van Muziekvereniging Adorp of een What’s app bericht naar 06-54292243 (Rolinda)

 

Privacy Statement

Muziekvereniging Adorp hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Muziekvereniging Adorp houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
• Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van jouw gegevens te waarborgen.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:
• Verwerken van je lidmaatschap of donateurschap
• Verwerken van gegevens voor een dirigenten- of docentenovereenkomst
• Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere zaken die vanuit de vereniging gecommuniceerd moeten worden.
Verstrekking aan derden:
De gegevens die je aan ons geeft zullen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de leden-of financiële administratie. Op dit moment maken we geen gebruik van een derde partij voor deze doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen zonder jouw toestemming.
Minderjarigen:
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen onder de 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Opslag gegevens:
We hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Muziekvereniging Adorp van je gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding hiervan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
Rechten omtrent je gegevens:
Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verweking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten:
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens , dan vragen we je om contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.