Adorp informeert

Selecteer pagina

Groenplatform Het Hogeland: Komend najaar wordt ook het Groenplatform betrokken bij de evaluatie van het groenbeleid van de gemeente Het Hogeland – zo zegde de wethouder toe. We willen graag daaraan bijdragen en we kunnen dat des te beter doen als we ook gerichte informatie uit de praktijk verzamelen. Daarom verzoeken we betrokkenen bij groene activiteiten in onze gemeente hun ervaringen met ons te delen.

1. Op welke wijze hebt u momenteel/in de afgelopen tijd te maken met groenbeleid en/of -praktijk van de gemeente Het Hogeland? (Bijv. onderhoud groenstroken in de straat, lokaal groenproject, maaien bermen, e.a.)

Uw reactie:
A)Begraafplaats Adorp
Als Dorpsbelangen zijn wij een project aangegaan op de gemeentelijk begraafplaats in Adorp. Voor €23000 hebben wij aan externe subsidie binnengehaald. Verzoek aan gemeente HH was aan dit project voor €15000 bij te dragen hetzij direct of indirect via dorpsbudget. Tot midden 2022 was de medewerking op alle fronten nihil. Dat was een zware teleurstelling voor het dorp Adorp met de neiging deze vorm van burgerparticipatie en vrijwilligerswerk op het gemeentelijk terrein te staken.
Als dorpsbelangen hebben we doorgezet en we krijgen de indruk dat onder het nieuwe college er een nieuw elan voor participatie is ontstaan. Er is inmiddels door inzet van vrijwilligers al behoorlijk wat werk verricht op de begraafplaats. Graven zijn hersteld en er wordt door vrijwilligers veel aandacht besteed aan onderhoud op groen.

B)’t Stee
De voetbalclub is in 2013 gestopt. Het voetbalveld is aan de gemeente Winsum overgedragen. Dorpsbelangen had hier graag een CPO project willen realiseren. In 2020 ging gemeente HH het voortouw overnemen en trok hierin een eigen koers door met PlegtVos in zee te gaan. Het BeeldKwaliteitsplan werd door het college, de raad en uiteindelijk Welstand met dit plan volledig op een zijspoor gezet. Zo ook de inbreng van dorpsbewoners en dorpsbelangen. Toch zijn we blij met de komst van jonge gezinnen en nieuwe bewoners in Adorp.
Om de kavels te kunnen verkopen werd openbaar groen opgeofferd. Groen werd mee verkocht op de kavels die door de particulier werd of alsnog wordt verwijderd. Bij gemeentelijke opdracht zijn er een 20 tal bomen gekapt voor een nieuwe inrichting van ‘t Stee. Gemeentelijk groenbeleid is dat er bij het kappen sprake moet zijn van herplant van bomen. Er is geen herplant plan gepresenteerd. Helaas HH ondermijnt hiermee het eigen groenbeleid.

2. Kunt u kort omschrijven welke ervaringen u daarbij hebt gehad met de gemeente, positief en/of negatief? (Hoe beoordeelt ú de gemeente in haar handelen op groengebied?)
Uw reactie:
Mbt 1A in het vorige college het cijfer 1 op schaal van 10, dik onvoldoende. Zeer teleurstellend hoe er met initiatieven werd omgegaan.
Nu zijn we op de goede weg. Er is overleg, we worden gehoord. Er wordt nu waarschijnlijk serieus aangepakt op de begraafplaats vanuit afdeling Groen. Onder dit college vooralsnog het cijfer 9 op de schaal van 10.

3. Hebt u ideeën en verbetersuggesties voor het gemeentelijk groenbeleid en -praktijk in komende jaren?
Uw reactie: We zijn in overleg, het lijkt veelbelovend mbt de inrichting van de begraafplaats. Burgerparticipatie, misschien zelfs overheidsparticipatie. Eindelijk……

4. Het Groenplatform wordt, zoals gezegd, dit najaar betrokken bij de groen-evaluatie van de gemeente; vindt u het goed dat we mede gebruik maken van uw antwoorden in dit vragenlijstje, zonder dat u als bron herkenbaar bent?
Uw reactie: Ja hoor, zelfs de bron mag kenbaar gemaakt worden

5. Bij voldoende animo organiseren we in september 2023 een bijeenkomst, waarbij we de ervaringen van de betrokkenen bij groene activiteiten willen bespreken. Hebt u, als datum en tijd passen, belangstelling daarbij aanwezig te zijn?
Uw reactie: Indien nodig willen we als dorpsbelangen hierbij wel bijdrage leveren.

6. Hebt u aanvullend nog op- en aanmerkingen?
Uw reactie: Het zou mooi zijn dat gemeente Het Hogeland inderdaad een ommezwaai zou maken en de burgerparticipatie een grotere rol zou toekennen in het gemeentelijk beleid en de ambtelijke uitvoering. Meer activiteit door en voor de dorpen. Duidelijke communicatie, korte lijntjes en goede samenwerking. De bekende uitdrukking toepassen “”Ja tenzij….. in plaats van  Nee mits…….””

Dorpsbelangen Adorp